Gaelic Bookbug / Bookbug Gàidhlig

Age 0-3

  • Wed 24 Aug 10:00 - 10:30
  • Baillie Gifford Creation Station
Attend in person
  • Baillie Gifford Creation Station
  • Free, book in advance
Gaelic Bookbug / Bookbug Gàidhlig

Join Edinburgh Libraries for songs, stories and rhymes in this fun, interactive Bookbug event, part of Scottish Book Trust’s Early Years programme. Thig cÒmhla ri leabharlannan Dhùn Èideann airson Òrain, sgeulachdan agus rannan anns an t-seisean Bookbug spÒrsail, eadar-ghnÌomhach seo; pàirt de phrÒgram Tràth-bhliadhnaichean Urras Leabhraichean na h-Alba.

Categories: Free Events

Share this event