Gaelic Bookbug / Bookbug Gàidhlig

Age 0-3

  • Wed 16 Aug 11:00 - 11:30
  • Baillie Gifford Creation Station
Attend in person
  • Baillie Gifford Creation Station
  • Free, book in advance
Gaelic Bookbug / Bookbug Gàidhlig

Join Edinburgh Libraries for songs, stories and rhymes in this fun, interactive Bookbug event, part of Scottish Book Trust’s Early Years programme. / Thig còmhla ri leabharlannan Dhùn Èideann airson òrain, sgeulachdan agus rannan anns an t-seisean Bookbug spòrsail, eadar-ghnìomhach seo; pàirt de phrògram Tràth-bhliadhnaichean Urras Leabhraichean na h-Alba.

Share this event