Gaelic Bookbug with Scottish Book Trust

0-5

  • Wed 14 Aug 11:00 - 11:30
  • EFI Children's Tent
Attend in person
  • EFI Children's Tent
  • Free, drop-in
Gaelic Bookbug with Scottish Book Trust

Join Scottish Book Trust for songs, stories, and rhymes in this fun, interactive Bookbug event, part of their Early Years Programme. Thig còmhla ri Tràth-bhliadhnaichean Urras Leabhraichean na h-Alba airson òrain, sgeulachdan agus rannan anns an t-seisean Bookbug spòrsail.

Categories: Free Events

Share this event