Great Scots / Albannaich iongantach

Tue 13 Aug 17:00 - 18:00

Baillie Gifford Imagination Lab

£5.00

Great Scots / Albannaich iongantach

Families & 7+

Did you know that the inventor of the pedal bicycle lived in Dumfries? Or that a woman from Dundee discovered Orion’s Horsehead Nebula? Join Mairi Kidd, illustrator Tom Morgan-Jones and the Cuilean Craicte team for nonsense, a splash of art and the stories of the many Scots – and Gaels – who have changed the world. An robh fhios agad gur e duine à Dùn Phrìs a rinn a’ chiad bhaidhsagal le casachain? Gur i tè à Dùn Dè a lorg an neul-reultan ‘Ceann an Eich’ san t-Sealgar Mhòr? Thig còmhla rinn airson spòrs, crathadh ealain is stoiridhean nan iomadh Albannach – tòrr Ghàidheal nam measg – a thug buaidh air an t-saoghal. Le Mairi Kidd, dealbhadair Tom Morgan-Jones, is sgioba Cuilean Craicte.

Follow

EBulletins